A

Absolut tryk

Afbalanceret stik

Afbalanceret tætning

Akseltætning

Aksial tætning

Aktuator

Aktuator - A/A

Aktuator - NC

Aktuator - NO

Analog (signal)

Aseptisk

ASI (Bus)

Atmosfærisk tryk

B

Bus-kommunikation

C

Centrifugalpumpe

Change-over/Omstilling

CIP

D

Damptryk

Densitet/massefylde

Digital (signal)

Dobbeltsædeventil

Dobbelt tætning

Dome

Drivring

Dynamisk tætning

E

EHEDG

Ekstern tætning

Elastomer

F

FDA

Flowkarakteristika

Flow-udstyr

Forskydningshastighed

Frekvensomformer

G

Gauge pressure/Overtryk

Gearmotor

Grit

H

Head

Heating/cooling jacket

Hul (cavity)

Høj renhed

I

Ikke-mekanisk tætning

Impeller

Indikationsenhed

Indløbstryk

Indvendig tætning

Instrumentering

Interface

IP-certificering

IP-konverter

J

K

Kapacitet

Kavitation

Keramisk

Kommercielt segl

Kontrol

Kulstof

KV-værdi

L

Laminært flow

Luftmotor

Læbeforsegling

Læbeforsegling - dobbelt

Lækagekammer

M

Mekanisk tætning

Membranpumpe

Minimum spild

Mixproof

Mixproof-ventil

N

Nominel hastighed

NPSH

NPSHa

NPSHr

O

Omstilling/Change-over

Output power/Udgangseffekt

Overfladeruhed

Overgangsflow

Oversvømmet indløb

Overtryk/Gauge pressure

P

Packed gland

PLC

Pligtpunkt

Positioner

Q

R

Ra

Radial tætning

Reguleringsventil

Reynolds tal

Rheologi

Roterende lobepumpe

Rotor

Rustfrit stål

S

Sensor

Shear

Sikkerhedsventil

Siliciumcarbid

SIP

Skruepumpe

Skyllet akseltætning

Skyllet tætning

Slibende medier

Solenoide

Specifik vægtfylde

Spildfri

Statisk tætning

Stator

Statorhus

Stempelpumpe

Sugeløft

Sump

Sædeløft

Sædeventil

T

Top-enhed

Tryk

Tryk - differential

Trykfald

Trykindløb

Trykindløb/suge

Trykstød

Tryktab

Trykudtag

Turbulent flow

Tørkørsel

U

Udgangseffekt/Output power

V

Vacuum

Vandhammer

Ventiler til sanitære processer

Ventilmanifold

Viskositet

Væske

Væskefilm

Væskeringspumpe

W

Wolframcarbid

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

A

Totalt tryk for f.eks. en væske. Læs mere...

Propform/-design udligner væsketryk/-kræfter opad og nedad, så proppen ikke påvirkes.

Tætningsdesign, som udligner væsketrykket mellem og bag tætningsflader, så akseltætningen ikke påvirkes af trykvariationer.

Tætningselement mellem stationært pumpehus og roterende pumpeaksel. En mekanisk tætning er en typisk pumpeakseltætning.

Stiktætning monteres i bunden af ​​proppen og tætner mod sædet, når proppen presses nedad.

Luft- eller elektrisk drevet ventil"motor" beregnet til automtisk ventildrift.

Luft/luft: Luft åbner og lukker ventilen.

Normalt lukket: Luft åbner ventilen, fjederen vender tilbage.

Normalt åben: Luft lukker ventilen, fjederen vender tilbage.

Signalet varierer, svarende til en lysdæmper. Typisk et signal fra en induktiv nærhedsafbryder.

Proces- og komponentdesign, der sikrer, at der ikke sker en stigning i bakterieindholdet i den forarbejdede væske. Læs mere...

Til lavt automatiseringsniveau med max. 4 digitale ind-/udgange.

Omgivende tryk, normalt angivet som 1 bar.

B

Avanceret kommunikationssystem, som via ét kabel indeholder mange signaler til mange ventiler, som både kan sende signaler og modtage feedback.

C

Rotodynamisk pumpetype. Mest almindelige pumpetype pga. relativt lave indkøbsomkostninger og mange typer. Anvendes typisk til ikke-viskose væsker.

Også angivet som "omdirigere". Væskestrømmen ledes (omstilles/afledes) fra en linje til en anden.

Cleaning In Place (rengøring uden at afmontere udstyr først).

D

Minimum eksternt tryk, der er nødvendigt for at forhindre fordampning af en væske.

Masse pr. volumenenhed af en væske.

Til højt automatiseringsniveau, med mulighed for mange udgange, såsom alarm, tæller, servicemonitor.

Signal consists of “1” and “0” and used directly by computers (PLC, PC). Typical a signal a micro or Hall proximity switch.

En skyllet (vand eller lignende) akseltætning med mekaniske tætningsflader på både pumpemediesiden og på skyllesiden.

"Skjult" område inde i udstyr, som er svært at rengøre.

Fastgør den roterende tætningsdel og "driver" den sammen med den roterende pumpeaksel.

Tætning mellem to dele, som bevæger sig i forhold til hinanden.

E

“European Hygienic Equipment Design Group”. En europæisk ikke-statslig organisation dedikeret til fremme af hygiejnisk design og fødevareteknik.

Tætningsdesign, hvor de fleste roterende tætningsdele er uden for den pumpede væske. Mest almindelige tætningstype.

Ikke-metallisk tætningsdel. Har en elastisk belastningskarakteristik.

F

Amerikansk agentur, som inspicerer og godkender anlæg.

Den opførsel, som væsker, der strømmer gennem rør og strømningsudstyr, har.

Udstyr brugt i flow-systemer. Eksempler er varmevekslere, pumper, ventiler, slanger, fittings og tankdele.

Hvor meget en væske er i bevægelse (agitation).

Elektronisk enhed til at regulere hastigheden på ​​en elektrisk motor. Almindelig og økonomisk måde at kontrollere pumpens ydeevne på.

G

Tryk målt af et manometer i en proces.

Motor monteret med et reduktionsgear på motorakslen for at reducere udgangshastigheden ved gearakslen. Anvendes normalt til fortrængningspumper.

Angiver kornstørrelse på belægningen på slibeværktøj, der bruges til overfladebehandling.

H

Samlet lodret højde, som en væske løftes. Også angivet som højde.

Enhed monteret rundt om pumpehuset og fyldt med opvarmnings-/kølemedier for at opvarme eller afkøle pumpevæske.

Rum dannet mellem rotorer og kappe under rotorrotation. Væsken overføres (fortrænges) gennem pumpen i dette rum.

Proces med specielle krav til rengøring. Begrebet bruges typisk inden for medicinalindustrien.

I

Såsom "packed gland", der typisk bruges til industrielle (ikke-sanitære) applikationer.

Mekanisk pumpedel monteret på pumpe-/motorakslen. Det roterende pumpehjul (skovlene) konverterer væskehastighed til væsketryk.

Apparat, der viser ventilproppens position. Dette kan være visuelt ved ventilen eller eksternt via et PLC-system.

Væsketryk, der kommer ind i pumpens indløb. Vil påvirke tætningsfladerne.

Tætningsdesign, hvor de fleste roterende tætningsdele er inde i den pumpede væske. Velegnet til højtryk.

Måleinstrumenter til at overvåge, regulere og analysere fysiske mængder i produktionsprocesser. Læs mere...

"Sprog" for kommunikation med kontrolsystem.

 

En enhed, der konverterer et elektrisk signal til et pneumatisk signal. Anvendes til luftstyring i en automatisk reguleringsventil.

J

K

Volumen af ​​væske, der passerer et bestemt område pr. tidsenhed.

Opstår, når væsketrykket i flowudstyret lokalt falder under væskens damptryk ved faktisk temperatur. Læs mere...

Hård akseltætningsflademateriale.

Standardiseret akseltætningsmærke/-type, som passer til forskellige pumpemærker/-typer.

Fjernbetjening og overvågning af automatiske ventiler. Dette omfatter typisk ventiltopenheder (med sensorer og magnetventiler) og PLC-styring.

Relativt "blødt" og billigt akseltætningsflademateriale, typisk brugt sammen med en modtætningsfladedel af rustfrit stål, siliciumcarbid eller wolframcarbid.

Kapacitet gennem en ventil ved et trykfald på 1 bar. Læs mere...

L

Flow-adfærd, som optræder ved relativt lav hastighed og/eller relativt høj viskositet.

Lufttryksenhed til at betjene stempel- og membranpumper.

Dynamisk tætning/pakning som tætner mellem en stationær del (hus, dæksel etc.) og en bevægelig spindel/aksel.

Læbetætningsdesign, som både holder væske inde i ventilen og også skraber/renser ventilspindlen og holder snavs fra atmosfæren uden for ventilen.

Mellemrum mellem øvre og nedre propper på en mixproof-ventil, der sikrer at en evt. lækage strømmer ind i kammeret og udledes gennem et lækageudtag.

M

Akseltætning, hvor tætningsflader (tætningsgrænseflade) består af en stationær og en roterende mekanisk tætningsdel.

Positiv fortrængningspumpetype drevet af lufttryk.

Væske, der drypper under ventilåbning.

Sikker adskillelse af to krydsende "fjendtlige" væsker.

Ventiler med sikker adskillelse af to krydsende "fjendtlige" væsker.

N

Faktisk motorhastighed ved fuld belastning.

Net Positive Suction Head. Et mål for det tryk, som en væske oplever på sugesiden af ​​en centrifugalpumpe.

Tilgængeligt sugetryk ved faktiske procesforhold.

Påkrævet minimumstryk i sugeledningen for at undgå kavitation.

O

Også angivet som "omdirigere". Væskestrømmen ledes (omstilles/afledes) fra en linje til en anden.

Strøm udviklet af motoren, når den er forbundet til nominel spænding, frekvens og faser.

Angiver stålets overfladefinish.

Kombination af laminær og turbulent flow-adfærd.

Positivt indløbstryk/head.

Tryk målt af et manometer i en proces.

P

Ikke-mekanisk akseltætning, typisk brugt til industrielle/ikke-sanitære typer applikationer.

Programmable Logic Controller. Anvendes til alarm, start/stop, kommunikation, sekvensdrift, mm.

Skæringspunkt mellem pumpekurve og proceskurve.

Styreanordning monteret på ​​en automatisk reguleringsventil. Den styrer kontinuerligt ventilproppens position baseret på elektriske signaler eller luftsignaler.

Q

R

Angiver "middelværdi for absolut afvigelse fra middellinje (middelværdi af ruhed)". Målt i mikron (μm).

Stiktætningen er placeret på proppens ydre diameter. Den ydre tætningsdiameter tætner mod den indvendige diameter af ventilsædet.

Bruges i applikationer, hvor processen kræver regulering af flow, tryk eller temperatur.

Beregnet værdi til at bestemme flow-typen (laminær, turbulent eller transitionel).

Videnskab om væskers adfærd.

Fortrængningspumpetype med to modsat roterende motorer, normalt drevet af en elektrisk motor.

Mekanisk del i en pumpe, som overfører (fortrænger) væske fra pumpehusets indløb til dets udløb og opbygger væsketryk under rotation.

Metallegering for det meste lavet af jern (Fe), hvor hovedlegeringselementerne er krom (Cr) og nikkel (Ni).

S

Enhed, som registrerer aktuatorens spindelbevægelse og sender et feedbacksignal til en PLC (computer).

Bevægelse/agitation af en væske.

Enhed monteret på husets front for at aflaste eventuelt væskeovertryk, så pumpe- og/eller processkader undgås.

Hårdt akseltætningsflademateriale, der bruges til stationære og roterende tætningsflader.

Steam In Place (dampning uden at afmontere udstyr først).

Fortrængningspumpetype drevet af en elektrisk motor.

Pumpeakseltætning, som rengøres og/eller afkøles af f.eks. vand.

Eksternt (vand eller lignende) skyllearrangement, der typisk bruges til at afkøle eller rense tætningsfladerne.

Partikelvæske, som virker polerende på overflader. Dette kan slide på materialer og overflader.

Elektrisk on/off-ventil til lufttilførsel til en aktuator.

Forholdet mellem en væsketæthed og densiteten af ​​vand.

Intet spild (væskedryp) under ventilåbning.

Tætning mellem to stationære dele.

Stationær del (hus) af en skruepumpe. Er en moddel til en rotor, som overfører væske og opbygger væsketryk.

Stationær del (hus) af en motor. Danner et rotationsmagnetisk felt, som roterer rotoren.

Positiv fortrængningspumpetype drevet af luft

Negativt inlet head/tryk.

Område inde i udstyr med væskerester, som ikke kan løbe ud (fjernes automatisk).

Anvendes på en mixproof-ventil. Ventilproppen løftes en anelse under rengøring for at muliggøre "in-line" rengøring af ventilsæde og ventilprop.

Sædeventiler hører til gruppen af reguleringsventiler, der sikrer stabil og nøjagtig justering af medier, vand, gasser, damp og aggressive medier.

T

Enhed til montering oven på en ventil/aktuator. Bruges til at styre ventilen og give feedback til PLC.

Kraft pr. arealenhed.

Forskel mellem indgangs- og udgangstryk. Tryk, ved hvilket en væske forlader flow-udstyret.

Resultat af friktionstab i rør- og flow-udstyr.

Tryk, hvorved en væske kommer ind i flow-udstyr.

Tryk, hvorved en væske kommer ind i flow-udstyr.

Resultat af ændringer i væskehastighed.

Resultat af friktionstab i rør- og flow-udstyr.

Tryk, ved hvilket en væske forlader flow-udstyret.

Mest almindelig flow-type i praksis på grund af relativt høje proceshastigheder.

Når der ikke er nogen pumpet væske mellem tætningsfladerne. Slider hurtigt tætningsfladerne på grund af for høj varme.

U

Strøm udviklet af motoren, når den er forbundet til nominel spænding, frekvens og faser.

V

Tryk under atmosfærisk tryk.

Bankestøj som følge af, at en ventilprop hamrer mod et ventilsæde.

Ventiler, der er specielt fremstillet til applikationer i hygiejniske procesmiljøer med henblik på at sikre en sikker og pålidelig produktion.

Samling af flere ventiler, typisk svejset tæt sammen og monteret på en ramme.

Angiver, hvor "tyk" eller "tynd" en væske er. Læs mere...

Væsker/medier (ikke-fast og ikke-gas) behandlet i flowsystemer.

Et lag af pumpet væske placeret mellem akseltætningsfladerne, som køler og smører fladerne for at forhindre dem i at brænde ned på grund af friktion.

Rotodynamisk pumpetype. Svarende til en centrifugalpumpe, men med et specielt pumpehjul/husdesign, så den kan pumpe beluftede væsker, såsom CIP-retur.

W

Hårdt akseltætningsflademateriale, der bruges til stationære og roterende tætningsflader.

X

Y

Z

Æ

Ø

Å